همایش استانی زلزله و صنعت بیمه (2)

201

مجری همایش ، شهرداری قره آغاج ( چاراویماق ) 5 دی سال 91