دکلمه ی اشعار منوچهر آتشی با صدای مهرداد اسکویی

702
مهرداد اسکویی / عکاس و مستند ساز نه رفته ای نه پیام آمدنی داده ای خانه در تصرف بوی توست تو نیستی و خانه در تصرف بوی توست.. منوچهر آتشی
pixel