گجت امنیتی نظامی شرکت Bola Warp

52

این ابزار کاملا شبیه به شوکرهای پلیس طراحی شده با این تفاوت که جای الکتریسیته یه طناب بسیار محکم را با شتابی بیشتر به سمت مجرم و متهم در حال فرار پرتاب می کند.

pixel