دیدبان حقوق کسب و کار - شماره 63

40

شماره شصت و سه-1398/04/09 در برنامه شماره شصت و سوم دیدبان حقوق کسب و کار از : مسئولیت سنگین مدیران در صورت قصور از بیمه کردن ساختمان در برابر آتش سوزی متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi