نقش زمسجد در کاهش آسیب های اجتماعی

235

مجید ابهری آسیب شناس و کارشناس مسایل اجتماعی حجت اسلام مجتبی صداقت سرپرست معاونت فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد در استودیو مبین سازمان قرانی دانشگاهیان کشور

صالحین
صالحین 3 دنبال کننده