مباحث ویژه 2 - جلسه 6

1,776
در این جلسه Global Pooling و Adaptive pooling مطرح شد و به ایده آموزش یک شبکه با تصاویر با سایز متفاوت در ایپاک های مختلف در فریم ورک FastAI پرداخته شد.
pixel