پدر و مادر همسرم بسیار کفر می گویندوناسزاگویی می کنند،اگر سکوت کنم گناه می کنم؟

232