گزارش استقبال متقاضیان از خرید عرصه مسکن مهر 98/04/06

82
استقبال متقاضیان از خرید عرصه مسکن مهر و تبدیل قراردادهای اجاره‌ای 99 ساله به قرارداد ملکی در واحد عرصه کارگزاری مسکن مهر پردیس
pixel