خاطره ای شیرین در خاطر مشهدی ها

154

فصل همدلی به پایان رسید اما حلاوت لحظه هایی که آفرید، همواره در خاطر شهر و شهروندان مشهدی خواهد ماند. |شب پایانی سلسله جشن های قربان تا غدیر در بوستان وفا|