درایت حدیث 19 - نهایت درایت، تسلیم و انقیاد در برابر حجج الاهی(ع) - ق 2

74

امامت منزلت انبیا و ارث اوصیاست، امامت جانشینى خدا و رسول خدا (ص) است و مقام امیرمؤمنان و میراث حسن و حسین است ... امامت ریشه اسلام بالنده و شاخه سر بلند آن است ... امام، امین‏ خداوند در روى زمین و حجّت او بر بندگانش و جانشین او در سرزمینهایش است در اهمیت مقام امامت همین بس كه رسول اكرم (ص) آن را عدل قرآن قرار داد و پیوند قرآن و عترت را ناگسستنى اعلام كرد، بطورى كه تفكیك این دو از هم و پیروى از یكى و دورى از دیگرى را موجب گمراهى از مسیر هدایت دانست