تعویض مفصل ران برای فیوژن(قفل شدگی) مفصل ران

2,141
عمل جراحی تعویض مفصل ران برای فیوژن(قفل شدگی) مفصل ران بعد از ۱۳ سال توسط دکتر افشین طاهری اعظم
pixel