مصاحبه دکتر ابراهیم صالحی عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای خبرگزاری ایرنا

287
مصاحبه دکتر ابراهیم صالحی عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای خبرگزاری ایرنا (۱۶ دی ۱۳۹۷)
pixel