تحریم جدید در مورد برنامه هسته ای

167

نامردای بی وجدان میخوان بزنن زیر همه چیز و حتی میخوان قسمتای صلح آمیز هسته ای رو هم بزنن زیرش.

رصد امروز
رصد امروز 9 دنبال کننده