مهارت های ارتباطی از نگاه آقای وزیر

870
سخنرانی آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه در تد در خصوص مهارت های ارتباطی، درس های آموزنده ای دارد که امیدوارم بدون پیش داوری و نگاه های جناحی و سیاسی بتوانیم این آموزه ها را در زندگی هایمان به کار بگیریم.
pixel