تفسیر آزمون های آماری

6,453
حامیان دانشجویی 26 دنبال‌ کننده
تفسیر و توضیح آزمون های آماری اختلاف میانگین جوامع (تی تک نمونه ای)، ضریب همبستگی اسپیرمن، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون در قالب فصل چهارم پایان نامه در word. (سفارش دانشجو - 1399) --------- www.phdk.ir
pixel