♥️ #گیف_ده_تایی #جمله_تاکیدی برای #جذب_ثروت

842
طبق قوانین کیهانی، ما در حال خلق تمامی شرایط مان، به وسیله باورها و فرکانس های مان هستیم. پس طبق همین قوانین، ما می توانیم با ایجاد باورهای قدرتمند کننده و هماهنگ با آنچه می خواهیم، اتفاقات دلخواه مان را خلق کنیم. زیرا ما دقیقا مانند یک دستگاه تولید کننده فرکانس هستیم و جهان نیز یک دستگاه مترجم فرکانس است که آن فرکانس ها را از ما دریافت http://vanizan.com #جمله_تاکیدی برای #جذب_ثروت
pixel