تدریس دوره مایک در گروه مهندسی عمران پارس پژوهان

63

نرم افزار تحلیل هیدرودینامیکی سازه های دریاییDHI MIKE، نسخه DHI MIKE Zero شامل زیر مجموعه های مختلفی جهت انجام انواع تحلیل های دینامیکی می باشد. در نرم افزار مایک شما می توانید انواع تحلیل های هیدرودینامیکی مورد نیاز خود را با ماژول های مختلف برنامه انجام دهید. از معروفترین ماژول های برنامه مایک، مایک ۲۱ می باشد که از آن برای تحلیل جریانات دریایی، رسوب گذاری و یا تحلیل های مرتبط با حوضچه آرامش در بنادر استفاده می شود.

۱ ماه پیش
# Mike
# civil