چه کسانی کاندید کاشت مو هستند؟

627

چه کسانی کاندید کاشت مو هستند؟ کاشت مو یک جراحی است که معمولا جراحی قدم آخر است. افرادی که کم پشتی موهای سر آنها به حدی باشد که پوست سر، زیر نور معمولی واضحا" خودش را نشان دهد و موی زیادی برای ریختن روی سرش باقی نمانده باشد کاشت مو برای تراکم مناسب نیست