گیاهانی که خواهند توانست روی مریخ زندگی کنند

5,101

محققین با ویرایش گیاهان قادر خواهند بود آن ها را برای زندگی در مناطقی همچون مریخ آماده سازند