خدمت یا زیارت ؟ شما کدام را انتخاب می کنید!

71

انتخاب بین خدمت به زائرین و زیارت اربعین، شما کدام را انجام می دهید؟