آنونس فیلم «کتاب آشپزی»

1,511

صبـح چهارشـنبه سـوری، کیومـرث، آشـپز سـابق و راننـده ی فعلـی، دندان عقلش را می کشـد و با سـوارکـردن یک مسـافر عجیـب، درگیر ماجراهای غریبــی می شـود. /// خرید بلیت از سینماتیکت

سینماتیکت
سینماتیکت 1.1 هزار دنبال کننده