بازدید جناب آقای جلالی ( نماینده مجلس ) از سفیران پردیس

222

بازدید جناب آقای دکترجلالی ( ریاست محترم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ونماینده مجلس) و جناب آقای مهندس عرب عامری ( ریاست محترم آموزش پرورش منطقه هشت) از دبستان سفیران پردیس