ساخت دیسک مجازی با CMD (کاربر حرفه ای ویندوز سیزن اول)

233

دوره آموزشی کاربر حرفه ای ویندوز (سیزن اول) بخشی از توضیحات ساخت دیسک مجازی

pixel