یکی از بزرگ ترین مصادیق جهاد در راه خدا، خدمت به مردم است.

191

متن کامل: http://nasr.link/98-05-04

pixel