نمونه ترجمه یکی از قرآن پژوهان تهران

2,547

پس از گذراندن کامل طرح مترجمی زبان قرآن قادر خواهید بود هر آیه ای را که بخوانید یا بشنوید را به راحتی فهمیده و ترجمه کنید.