هزاران نفر از مردم آذربایجان برای حمایت از ارتش به خیابان های باکو آمدند

151
هزاران نفر از مردم آذربایجان برای حمایت از ارتش به خیابان های باکو آمدند
pixel