آزمایش واکنش شیمیایی

468
کارگردان:امیر محمد فیروزی اقدم / نویسنده:امیر محمد فیروزی اقدم / فیلم بردار:زهرا فیروزی اقدم / تدوین گر:امیر محمد فیروزی اقدم / بازیگران:امیر محمد فیروزی اقدم / شهر:تهران / پایه:هفتم
pixel