زنجیر زنی چهارم محرم 1386 - قسمت یک

1,341

زنجیر زنی دسته روستای جزن دامغان روز چهارم محرم 1386 - قسمت یک از دو