سخنرانی دکتر حسنعلی مسلمان یزدی در هفته پژوهش در دانشگاه فرهنگیان یزد

96

وی مشکل عمده کشور را کمبود خلاقیت، نو آوری و کارآفرینی و اختراعات کاربردی دانست و خواستار سرمایه گذاری در پرورش خلاقیت و استعداد یابی در مدارس توسط مربیان شد. وی به روز نبودن برنامه های درسی و روش های تدریس، فضای تست زده و کنکوری را موانع رشد و پیشرفت ذکر نمود و نیاز سنجی، ایجاد دروس مبتنی بر مشارکت جمعی، انجام تکالیف پژوهش محور، کاهش آزمون های هماهنگ، تجاری سازی و کاربردی شدن پژوهش ها و تشویق مخترعان دانش آموزی در رسانه ها را راه کارهای برون رفت کشور از مشکلات اعلام نمود.