حکیم ابوالقاسم فردوسی، یک بنیانگذار فرهنگ انقلابی بود.

371
حکیم ابوالقاسم فردوسی مظلوم است.
pixel