کنترل کیفیت آموزش در مناطق محروم

965

در این گزارش نگاهی داریم به کارهای انجام شده توسط یک موسسه ارزیابی غیردولتی که در جهت بهبود وضع کودکان محروم از آموزش کار می کند و تلاش های جمعی در جامعه را ترغیب می کند.