تجزیه بردار

83

تجزیه بردار به دو بردار عمود برهم با استفاده از نسبت های مثلثاتی **گروه آموزشی آی فیزیک**

iphysic
iphysic 3 دنبال کننده