10پروژه اهنگ سازی جالب با اردینو

94

کانال فراالکترونیک : با استفاده ازاردینو وبرنامه نویسی میتوان بایه سری قطعات الکترونیک مثل موتور پله ای،فلاپی،کویل تسلا..... اهنگ سازی انجام دادوبه عنوان سازدرموسیقی استفاده نمودوبا ان از گوش دادن به موسیقی لذت برد! لینک کانال تلگرامی ما: https://t.me/FaraElctronic/1804