مدیریت عملیات - جلسه اول

147

اولین جلسه مبحث مدیریت عملیات ورژن صوتی این جلسه در آدرس زیر بارگذاری شده است: https://castbox.fm/episode/مدیریت-عملیات-جلسه-اول-id1993486-id145263731?country=us با تشکر از همراه شما