بخشی از کارگاه هوش هیجانی_4 - خودمدیریتی و مدیریت رابطه

597

مدیریت رابطه می تواند از طریق شناخت هیجان های طرف مقابل به طور مناسبی انجام گیرد

pixel