اشتباه در برآورد پروژه ها

74

صحبت های دکتر روانشادنیا درباره ی زمین گیر شدن پروژه ها به دلیل اشتباه در برآوردهای محاسباتی