سرشیر و نان گرده روستای گوشه خمین

4,035
در شهر خمین و روستاهای اطراف صبحانه اصلی نان گرده و سرشیر است که به روشی سنتی سرشیر را روی نان قرار می دهند.
pixel