5 دقیقه فیزیک - الکتریسیتۀ ساکن -1

97

فیلم آموزشی حل دو تست از مبحث الکتریسیتۀ ساکن. مدرس: محمد گلزاری.www.physicsiran.ir , www.poopakedu.ir