«سامانه عمومی انتشار داده های فعالیت های نمایندگان»

177

ارائه آقای «محمد دیده ور» با موضوع «سامانه عمومی انتشار داده های فعالیت های نمایندگان» در نخستین دوره مسابقه ارائه های علمی کوتاه ایده پردازی با موضوع «شفافیت» و «مبارزه با فساد» | اعضای گروه: «محمد دیده ور» - «حسن صادقی سرهنگی»