ستاره ای به نام استفان بلوف گرندپری آلمان 1982 (هوکنهایم)

132

فرمول یک ایران - ستاره ای به نام استفان بلوف گرندپری آلمان 1982 (هوکنهایم)