قدرت نمایی پهلوان کوشکی با شکستن چوب در بر روی اجزای بدن

1,686

قدرت نمایی اعجاب انگیز پهلوان کوشکی با شکستن چوب دسته بیل با شکم،شانه چپ و راست، بازوها، ران و ساق پا