معجزات علمی قرآن (آهن فقط در ستارگان تولید میشود)

285
ققنوس
ققنوس 164 دنبال کننده