یک کنکوری چقدر باید بخوابد ؟؟

252
$یاد بگیریم درست درس بخونیم $ به جای اینکه زیاد درس بخونیم$ =
pixel