دانشگاه آزاد شهرضا -گیاهان دارویی- نرم افزار- قسمت هشتم

1,436

معرفی توانمندی های دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا - پرورش و بسته بندی گیاهان دارویی تهیه شده با آخرین فناوری های کشاورزی و زیر نظر متخصصان طی مراحل خشک کردن و آماده سازی مجهز - نرم افزارهای تهیه شده در واحد - قسمت هشتم