چرا ما به اهدافمون نمیرسیم؟

188

ریشه های روانشناختی نرسیدن به اهداف| اهداف و ارزش ها | برنامه تلویزیونی وقتشه | استاد علی میرصادقی