اولین شبیه سازی ژنتیکی در غرب آسیا

125

اشاره به پیشرفت های ایران دارد که برای اولین بار در تاریخ ایران اتفاق افتاده است که همه آنها در همین 4 دهه گذشته و بعد از انقلاب رخ داده است. اولین شبیه سازی ژنتیکی شده در غرب آسیا