علی ربیعی خبر از کاهش نرخ بیکاری داد

156

علی ربیعی: نرخ بیکاری در بهار امسال با نیم درصد کاهش نسبت به سال گذشته به 12.1 درصد رسیده است