تحویل میوه شب عید از انبار به عوامل توزیع

48

 به گزارش روابط عمومی شرکت تعاونی روستایی انقلاب شهریار شنبه 24 اسفند ماه 1397 تحویل میوه شب عید از انبار به عوامل توزیع صورت پذیرفت .