فعالیتم کمع:((

116

خبع دیگع منمع بع دلیل مدارسع فعالیتم کمع میشع عز شنبه تاع چهارشنبع نیستمع جمعه هاع هم کار دارمع و نمیتونم بیامع عاپا فقط میمونع پنجشنبه هاع اونم فقط صبح زود فیلم کمتر یا اصلا اپلودع نمیکنمع چونع گوشموع دارمع میدمع بع مامانمع و فقط باع لپ تاپ میتونمع بیامع عاپا فقطع در حد پاسخ کامنتاع و سر زدن بع ویدیو هاع شخصیتاموع نگیرید کلیع براشون زحمتع کشیدمع سال تحصیلیع خوبیع براتون ارزوع میکنمع و تابستونع بعدی بایع :(((

.:R. .O. .M. .A:.

.:R. .O. .M. .A:.

10 ماه پیش
دنبال شدی دنبال کن *-*