تفکر و سواد رسانه ای - فنون خلق پیام رسانه ای - فنون اقناع 1

260
تفکر و سواد رسانه ای ️فصل دوم: فنون خلق پیام رسانه ای ️درس ششم: اقناع 1 مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور
زنده
پخش زنده اختتامیه مسابقات تابستانی آپارات گیم
pixel